Regering Abbott's toezicht op de grens met Texas verlegt de grenzen van de staatsmacht (2023)

Advertentie

OVERSLAAN ADVERTENTIE

Gesteund door

OVERSLAAN ADVERTENTIE

De gouverneur bracht prikkeldraad, drijvende barrières en staatstroepen binnen om ongeoorloofde migratie af te schrikken. De federale regering zette deze week haar eerste juridische pushback op.

  • 675

Regering Abbott's toezicht op de grens met Texas verlegt de grenzen van de staatsmacht (1)

DoorJ.David Goodman

Rapportage vanuit Houston

Langs de 2000 kilometer lange grens van Texas met Mexico arresteren staatstroepen routinematig migranten wegens verboden terrein. Troepen van de Nationale Garde van Texas ontrollen prikkeldraad langs de oevers van de Rio Grande. Staatsjachtopzieners patrouilleren op de rivier in snelvarende boten.

Al meer dan twee jaar test gouverneur Greg Abbott de wettelijke grenzen van wat een staat kan doen om de immigratiewetgeving af te dwingen. De inspanning, bekend als Operatie Lone Star, is alom populair in Texas, ook onder veel Democraten, terwijl de kosten, al meer dan $ 4 miljard, tegen het einde van volgend jaar naar verwachting de $ 9 miljard zullen overschrijden.

Hoewel het aantal migranten de afgelopen maanden is gedaald, heeft de heer Abbott, een Republikein, de grenzen verder verlegd. Hij heeft toezicht gehoudenagressieve afschrikkingdoor staatspolitieagenten aan de grens en een brutale uitdaging aangegaan voor de federale overheid door een drijvende barrière te plaatsen in het midden van de Rio Grande. In de kleine grensstad Eagle Pass heeft de staatspolitie vorige maand vegetatie van een zandbank in het midden van de rivier platgewalst om een ​​nieuwe veiligheidspost te creëren.

De verhuizingen ontmoetten hun eerste grote uitdaging van de federale overheid,die de staat aanklaagdenvan Texas op maandag, zeggend dat de drijvende barrière in de rivier "in strijd is met de federale wet" en "het risico loopt het buitenlands beleid van de VS te schaden". Woensdag diende de federale regering een motie in om een ​​onmiddellijk bevel tot verwijdering van de barrière te eisen.

Afbeelding

De nieuwe agressieve tactieken hebben de steun op de proef gesteld die het immigratiebeleid van de gouverneur de afgelopen jaren in Texas vaak heeft genoten. Vorige maand steunde 59 procent van de ondervraagde Texanen de inzet van wetshandhavers en grensuitgaven, waaronder 30 procent van de democraten.

Maar de opgevoerde tactieken die de afgelopen weken zijn gebruikt, inclusief rapporten vanhardhandige behandelingvan migranten door Texas-officieren en verwondingen aan mensen die het prikkeldraad tegenkwamen, hebben een deel van die steun verzuurd.

"Het werkte het eerste jaar, anderhalf jaar", zei staatsvertegenwoordiger Eddie Morales, een conservatief democratisch lid van het Texas House die Eagle Pass vertegenwoordigt en in 2021 stemde om uitgaven voor Operatie Lone Star goed te keuren. overboord gegaan, 'zei hij over meneer Abbott. "Het wordt tijd dat iemand onze deelstaatregering controleert."

In de afgelopen jaren hebben inwoners van grensgemeenschappen en hun gekozen leiders, voornamelijk Spaanse en voornamelijk democraten, geklaagd over de druk op de lokale diensten door zoveel aankomende migranten, wier aantal tijdens de regering-Biden sterk toenam. Ze verwelkomden de instroom van staatsgeld en steun voor wetshandhaving.

Maar gedurende de eerste twee jaar leek Operatie Lone Star weinig invloed te hebben gehad op het primaire doel van het programma, namelijk het afschrikken van migranten. De staat heeft de eer opgeëist voor meer dan 381.000 aanhoudingen van mensen die illegaal de grens waren overgestoken. De meesten van hen werden overgedragen aan agenten van de Amerikaanse grenspolitie, die hen in veel gevallen het land in lieten in afwachting van immigratiehoorzittingen, en het totale aantal aankomsten is grotendeels boven het niveau gebleven dat werd gemeten toen het programma begon.

Meneer Abbottheeft andere statistieken benadrukt, waaronder meer dan 29.000 criminele arrestaties en naar schatting 422 miljoen dodelijke doses fentanyl die door staatstroepen aan de grens zijn teruggevonden – de meeste in beslag genomen bij legale grensovergangen.

De gouverneur prees zijn grenscampagne tijdens zijn herverkiezingsstrijd in 2022 met Beto O'Rourke, een voormalig democratisch congreslid dathad kritiek geuit op Operatie Lone Star, inclusief de bevelen van de heer Abbott om migranten met bussen naar door de Democraten geleide steden in het hele land te vervoeren. De gouverneur won een derde termijn met dubbele cijfers.

"Als de staat niets had gedaan, denk ik dat de kiezers en de burgers verandering zouden hebben geëist", zei David Carney, de belangrijkste politieke adviseur van de herverkiezingscampagne van Abbott. "Dit is echt geen republikeins-democratische kwestie", voegde de heer Carney eraan toe. “Hispanics steunen het. Afro-Amerikanen steunen het. Dit is geen snijprobleem.”

De heer Carney zei dat het busprogramma voor migranten onterecht werd bekritiseerd als een politieke stunt, maar in feite een robuuste inspanning was dietot nu toe meer dan 25.000 migranten verplaatstnaar steden waar ze heen wilden.

Afbeelding

Recente opiniepeilingen suggereerden een lichte toename van het aantal Texanen, waaronder een "aanzienlijke minderheid" van Democraten, die strengere immigratiemaatregelen zouden steunen, zoalshet deporteren van migranten zonder papieren die al in de Verenigde Staten zijn, zei James Henson, directeur van het Texas Politics Project aan de Universiteit van Texas in Austin. Slechts ongeveer een kwart van de ondervraagden in de peiling van juni vond dat de staat te veel uitgaf aan grensbeveiliging.

In het voorjaar, de door de Republikeinen gedomineerde Wetgevende macht van Texastoestemming gegeven voor nog eens $ 5 miljard aan uitgavenover Operatie Lone Star tot volgend jaar.

Er zijn de afgelopen weken veel minder migranten aangekomen sinds de beëindiging in mei van een beleid dat bekend staat als Titel 42, waarbij migranten die illegaal de grens overstaken snel werden verwijderd.

De regering-Biden heeft haar eigen beleidswijzigingen – inclusief strengere regels voor het aanvragen van asiel – toegeschreven aan de daling van het aantal illegale overtochten, een theorie die binnenkort op de proef zou kunnen worden gesteld. Op dinsdag,een federale rechter blokkeerde het nieuwe asielbeleidin een rechtszaak aangespannen door de American Civil Liberties Union.

Maar conservatieven hebben meneer Abbott de lagere cijfers toegeschreven. Sinds eind mei heeft zijn regering staatstroepen en leden van de Nationale Garde opgedragen de bestaande maatregelen te versterken die van kracht zijn in verschillende gebieden met veel migrantenverkeer langs de oevers van de Rio Grande.

Ambtenaren noemden dit een “houd de lijn”-operatie, en het was vooral uitgesproken in Eagle Pass, onlangs een belangrijk aankomstpunt voor migranten die zonder toestemming oversteken en asiel zoeken. De operatie omvatte het schreeuwen naar aankomende migranten om terug te keren naar Mexico, het weigeren van water aan sommigen ondanks de verzengende hitte en het uitrollen van fysieke barrières zoals harmonicadraad.

Lokale functionarissen zeiden dat de staat onlangs ook een deel van de rivier heeft gedempt dat de kust scheidde van een zandig eiland in een kennelijke poging migranten te onderscheppen die het eiland als halteplaats zouden kunnen gebruiken.

Een woordvoerder van het Texas Department of Public Safety betwistte dat er grond in de rivier was gepompt en zei dat er "er altijd een natuurlijke zandbank is geweest, maar nu zichtbaar is omdat we alle vegetatie hebben verwijderd" om smokkel in dat gebied te voorkomen.

Afbeelding

De plaatsing van de drijvende barrière - ongeveer 300 voet grote ronde boeien ongeveer drie kilometer ten zuiden van een internationale brug in Eagle Pass - leek in strijd te zijn met internationale regels en een federale wet die de bouw in bevaarbare rivieren regelt.

In een brief aan president Biden op maandag gaf dhr. Abbott aan dat hij een beroep kan doen op een deel van de Amerikaanse grondwet dat de bevoegdheden van staten tijdens een buitenlandse invasie uitbreidt – een legale tactiek die conservatieven al jaren aandringen.

Vrijwel vanaf het begin van Operatie Lone Star hebben extreemrechtse Republikeinen de heer Abbott bekritiseerd omdat hij op grond van die clausule geen aanspraak maakte op de staatsmacht om migranten rechtstreeks terug te sturen naar Mexico.

De heer Abbott heeft een beroep gedaan op de invasieclausule - vorig jaar deed hij dat voor het eerst - maar is gestopt met deportaties.

"Hij doet niet het enige dat moet worden gedaan om de stroom van illegale migratie in te dammen", zei Mark Morgan, een bezoekende fellow bij de Heritage Foundation en een voormalig waarnemend commissaris van de Amerikaanse douane en grensbescherming tijdens de regering-Trump.

Juridische experts zeiden dat de acties van de heer Abbott de grenzen van het staatsgezag op het gebied van immigratie al hebben uitgedaagd en in bepaalde gevallen mogelijk de grenzen hebben overschreden.

"Het aanspannen van gevangenisdraad langs de oevers van de Rio Grande is niet alleen flagrant illegaal, maar ook ontstellend wreed", zegt Jeffrey B. Abramson, emeritus hoogleraar overheid en recht aan de Universiteit van Texas in Austin.

Er zijn enkele juridische uitdagingen geweest voor het gebruik vanstaatstroepen om migranten te arresteren die op verboden terrein worden aangetroffenop eigen boerderijgrond. Het programma omvatte oorspronkelijk alleen arrestaties van mannen; een staatsrechter vond vorig jaar dat het discriminerend was ende Grondwet zou kunnen schenden.

Maar de federale regering leek niet te popelen om de heer Abbott voor de rechtbank uit te dagen over het primaat van de federale immigratieautoriteit, misschien, zeiden juridische experts, uit bezorgdheid dat een directe confrontatie zou kunnen eindigen met een sterk conservatief Amerikaans Hooggerechtshof dat de kant van de heer Abbott kiest. Abbott.

In de politiek diverse, voornamelijk Spaanse grensstad McAllen zei de burgemeester, Javier Villalobos, dat Operatie Lone Star een succes was geweest in zijn gebied van de Rio Grande Valley. "We hebben niet meer de problemen die we vroeger hadden", zei hij.

De heer Villalobos, een geregistreerde Republikein, zei dat hij hoopte dat enkele van de schokkende beelden van boeien en prikkeldraad mensen ervan zouden weerhouden de rivier over te steken. "Ik zeg altijd: we hebben immigranten nodig, mensen die productief zullen zijn in dit land", zei hij. "Maar we moeten het op de juiste manier doen."

Edgar Sandoval droeg rapportage bij vanuit McAllen, Texas.

J.David Goodmanis de bureauchef van Houston, die Texas dekt. Sinds 2012 schrijft hij voor The Times over de overheid, strafrecht en de rol van geld in de politiek. Meer over J. David Goodman

Een versie van dit artikel verschijnt in gedrukte vorm op, Sectie

A

, Bladzijde

1

van de New Yorkse editie

met de kop:

De grenstactieken van Texas testen de grenzen van de macht van staten.Herdrukken bestellen|De krant van vandaag|Abonneren

675

  • 675

Advertentie

OVERSLAAN ADVERTENTIE

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 10/09/2023

Views: 6441

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.