Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (2023)

Hoeveel verdient een persoon die werkt als gevangenisbewaarder in Belize?


Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (1)

Gemiddeld maandsalaris

1.770 BZD

(21.200BZDjaarlijks)


LAAG
830
BZD
GEMIDDELD
1.770
BZD
HOOG
2.790
BZD

Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

Alle salaris- en compensatiecijfers die hier worden weergegeven, zijn brutosalariscijfers, dat wil zeggen het salaris vóór belastingaftrek. Omdat belastingen per sector en locatie kunnen verschillen, is het moeilijk om voor elke loopbaan het nettoloon na belastingen nauwkeurig te berekenen.

Een persoon die werkt alsGevangenisbewakerinBelizeverdient meestal rond1.770 BZD. De salarissen variëren van830 BZD(laagste) naar2.790 BZD(hoogste).


Salarisafwijking

Dit is het gemiddelde salaris inclusief huisvesting, vervoer en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarissen van gevangenisbeambten in Belize variëren drastisch op basis van ervaring, vaardigheden, geslacht of locatie. Hieronder vindt u een gedetailleerde uitsplitsing op basis van veel verschillende criteria.

Salarisschaal en salarissen van gevangenisbeambten in Belize

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (2)

Salarisstructuur en salarisschaalvergelijking

5%mensen verdienen
1.660 BZD of meer

10%mensen verdienen
1.460 tot 1.660 BZD

20%mensen verdienen
1.020 BZD of minder

65%mensen verdienen
1.020 tot 1.460 BZD

(Video) Belize City Fisherman's Shooting: Policeman Involved Remains on Duty

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (3)

Minimumloon
830 BZD

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (4)

Mediaan
1.680 BZD

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (5)

Maximaal
2.790 BZD

Mediaan Salaris, maximum- en minimumloon, minimumloon, startsalaris en de salarisschaal

Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

 • Salarisbereik, minimumloon en startsalaris

  Salaris voor de functieGevangenisbewakerinBelizevariëren van830 BZD(startsalaris) t/m2.790 BZD(maximaal salaris). Opgemerkt moet worden dat het gegeven cijfer niet de iswettelijk verplicht minimumloon;het vertegenwoordigt eerder het laagste cijfer dat is gerapporteerd in een salarisenquête waaraan duizenden deelnemers en professionals uit alle regio's van het land deelnamen.

 • Gemiddeld salaris

  Met een gemiddeld salaris van1.680 BZD, de helft van de professionals die werken alsGevangenisbewakerin Belize verdient minder dan dit bedrag, en de andere helft verdient meer. Het mediane salaris geeft de middelste waarde van de salarissen aan. Idealiter zou u willen behoren tot de groep die meer verdient dan het mediane salaris, aan de rechterkant van de salarisverdelingsgrafiek.

 • Percentielen en salarisschaal

  De mediaan is nauw verbonden met twee andere waarden die bekend staan ​​als het 25e en 75e percentiel. Door de salarisverdelingstabel te bekijken, kan worden vastgesteld dat 25% van de professionals die werkzaam zijn als gevangenisofficier in Belize minder dan 1.360 BZD verdienen, terwijl 75% meer verdient. Evenzo laat de grafiek zien dat 75% minder dan 1.930 BZD verdient, terwijl 25% meer verdient.

 • Salarisschaalstructuur

  Om een ​​beter inzicht te krijgen in de verwachte salarissen, hebben we de veel voorkomende salarissen ingedeeld in verschillende rangen. Deze benadering geeft een nauwkeurigere weergave van de salarisverdeling voor de functiebenaming Prison Officer in Belize in vergelijking met het eenvoudig berekenen van het gemiddelde. Het merendeel van de gerapporteerde salarissen, ongeveer 65%, valt binnen het bereik van 1.020 BZD tot 1.460 BZD. Ongeveer 20% van de salarissen ligt onder de grens van 1.020 BZD, terwijl 10% binnen het bereik van 1.460 BZD tot 1.660 BZD valt. Slechts 5% van de individuen heeft een salaris van meer dan 1.660 BZD.

Salarisvergelijking op basis van jarenlange ervaring / Gevangenisbeambte / Belize

Welke invloed hebben ervaring en leeftijd op het loon?

0 - 2 jaar

960 BZD

25 jaar+38%

1.320 BZD

5 - 10 jaar+42%

1.880 BZD

10 - 15 jaar+22%

2.290 BZD

15 - 20 jaar+6%

2.420 BZD

20+ jaar+9%

2.640 BZD

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (6)

Het ervaringsniveau is de belangrijkste factor bij het bepalen van het salaris. Uiteraard geldt: hoe meer jaren ervaring, hoe hoger het loon. We hebben de salarissen uitgesplitst naar ervaringsniveau voor mensen die als gevangenisbewaarder werken en dit is wat we hebben gevonden.


Alle hier getoonde salariscijfers zijn

per maand

tenzij anders vermeld.

Werknemers met minder dan twee jaar ervaring verdienen ongeveer 960 BZD.

Terwijl iemand met een ervaringsniveau tussen twee en vijf jaar naar verwachting 1.320 BZD verdient, 38% meer dan iemand met minder dan twee jaar ervaring.

In de toekomst levert een ervaringsniveau tussen de vijf en tien jaar een salaris op van 1.880 BZD, 42% meer dan iemand met twee tot vijf jaar ervaring.

Bovendien krijgen professionals met een expertise van tussen de tien en vijftien jaar een salaris dat gelijk is aan 2.290 BZD, 22% meer dan iemand met vijf tot tien jaar ervaring.

Ligt het ervaringsniveau tussen de vijftien en twintig jaar, dan is het verwachte loon 2.420 BZD, 6% meer dan iemand met tien tot vijftien jaar ervaring.

Ten slotte krijgen werknemers met meer dan twintig jaar beroepservaring een salaris van 2.640 BZD, 9% meer dan mensen met vijftien tot twintig jaar ervaring.

Gemiddeld verdubbelt het salaris van een persoon zijn startsalaris tegen de tijd dat hij de grens van 10 jaar* ervaring overschrijdt.

* Gebaseerd op de gemiddelde verandering in salaris in de tijd. Salarisvariaties verschillen van persoon tot persoon.


Typische salarisvoortgang voor de meeste carrières

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (7)

Salarisvergelijking per opleiding / gevangenisbeambte / Belize

Welke invloed hebben opleidingsniveaus op salarissen?

Hieronder wordt het gemiddelde salarisverschil weergegeven tussen verschillende opleidingsniveaus van professionals die als gevangenisbewaarder werken.

Middelbare school

1.200 BZD

Certificaat of diploma+81%

2.190 BZD

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

(Video) Canadian socialite pleads guilty in shooting of Belize police officer

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (8)

We weten allemaal dat hoger onderwijs gelijk staat aan een hoger salaris, maar hoeveel meer geld kan een diploma toevoegen aan uw inkomen? Voor de functie Gevangenisbewaarder hebben we de salarissen uitgesplitst naar opleidingsniveau om een ​​vergelijking te kunnen maken.


Niveau 1: middelbare school

Medewerkers op dit opleidingsniveau hebben een gemiddeld salaris van 1.200 BZD.


Niveau 2: Certificaat of Diploma

Op dit niveau wordt het gemiddelde salaris 2.190 BZD, 81% meer dan het vorige niveau.

Typisch salarisverschil per opleiding voor de meeste carrières

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (9)

Salaris- en compensatievergelijking per geslacht / gevangenisbeambte / Belize

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (10)

Hoewel geslacht geen effect zou moeten hebben op de beloning, is dat in werkelijkheid wel het geval. Dus wie krijgt meer betaald: mannen of vrouwen? Voor de mensen die als Prison Officer in Belize werken, is het gemiddelde verschil tussen het salaris van mannelijke en vrouwelijke werknemers 11%.

Mannelijk

1.870 BZD

Vrouwelijk-10%

1.690 BZD

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde


Salarisvergelijking per geslacht in Belize voor alle carrières

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (11)

43 Carrières die vrouwen meer betalen dan mannen! Controleer de lijst

Gemiddeld jaarlijks salarisverhogingspercentage / Gevangenisbeambte / Belize

Hoeveel bedragen de jaarlijkse salarisverhogingen in Belize voor personen die als gevangenisbewaarder werken? Hoe vaak krijgen werknemers salarisverhogingen?

Personen die als gevangenisofficier in Belize werken, zullen waarschijnlijk elke 30 maanden een salarisverhoging van ongeveer 5% waarnemen. De landelijke gemiddelde jaarlijkse verhoging voor alle beroepen samen is 5% toegekend aan werknemers om de 28 maanden.

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (12)

De hier verstrekte cijfers zijn gemiddelden van getallen. Die cijfers moeten als algemene richtlijnen worden beschouwd. Salarisverhogingen variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van vele factoren, maar uw prestaties en bijdrage aan het succes van de organisatie blijven de belangrijkste factoren bij het bepalen hoeveel en hoe vaak u een loonsverhoging krijgt.

Belize / Alle beroepen

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (13)

De voorwaardeJaarlijkse salarisverhogingverwijst meestal naar de verhoging in een periode van 12 kalendermaanden, maar omdat het zelden voorkomt dat mensen hun salaris precies na een jaar herzien, is het zinvoller om de frequentie en het tempo op het moment van de verhoging te kennen.

Hoe berekent u het salarisverhogingspercentage?

De jaarlijkse salarisverhoging in een kalenderjaar (12 maanden) kan eenvoudig als volgt worden berekend: Jaarlijkse salarisverhoging = Stijgingspercentage x 12 / Stijgingsfrequentie

De gemiddelde salarisstijging in een jaar (12 maanden) in Belize is 2%.

Wereldwijde salarisverhogingen: alle landen en alle banen

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (14)


Salarispakketten en regelingen

Niet alle compensatieverhogingen worden direct weerspiegeld in het salaris. Sommige bedrijven bieden opgewaardeerde pakketten aan hun personeel in plaats van contant geld. De hier weergegeven cijfers hebben alleen betrekking op directe verhogingen van het basissalaris.

Bonus- en stimuleringstarieven / Gevangenisbeambte / Belize

Hoeveel en hoe vaak worden bonussen toegekend?Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (15)

86% van de ondervraagde medewerkers meldde dat ze in het voorgaande jaar geen bonussen of incentives hebben ontvangen, terwijl 14% zei dat ze ten minste één vorm van geldelijke bonus hebben ontvangen.

Degenen die bonussen kregen, rapporteerden percentages variërend van 0% tot 4% van hun jaarsalaris.

Bonus ontvangen

14%

Geen bonus

86%

Soorten bonussen die worden overwogen

Op individuele prestaties gebaseerde bonussen

De meest standaard vorm van bonus, waarbij de werknemer wordt toegekend op basis van zijn uitzonderlijke prestaties.

Bedrijfsprestatiebonussen

Af en toe vieren sommige bedrijven graag oververdiensten en winsten met hun personeel collectief in de vorm van bonussen die aan iedereen worden toegekend. Het bedrag van de bonus zal waarschijnlijk van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van hun rol binnen de organisatie.

Op doelen gebaseerde bonussen

Toegekend bij het bereiken van een belangrijk doel of mijlpaal.

Vakantie / eindejaarsbonussen

Dit soort bonussen worden zonder reden gegeven en lijken meestal op een waarderingsfiche.

Bonussen zijn geen commissies!

Mensen verwarren bonussen vaak met commissies. Een commissie is een vooraf vastgesteld tarief waartegen iemand wordt betaald voor verkochte artikelen of voltooide deals, terwijl een bonus in de meeste gevallen willekeurig en ongepland is.

(Video) Ms Lucy Uk Is Now A First-time Homeowner

Wat maakt een functie een goede bonus en een hoog salaris waard?

De twee belangrijkste soorten banen

InkomstengeneratorenBijrollen

Medewerkers die direct betrokken zijn bij het genereren van omzet of winst voor de organisatie. Hun vakgebied komt meestal overeen met het type bedrijf.

Medewerkers die het werk van omzetgeneratoren ondersteunen en faciliteren. Hun expertise is meestal anders dan die van de kernactiviteiten.

Voorbeeld:
Een grafisch ontwerper die werkt voor een grafisch ontwerpbureau.

Voorbeeld:
Een grafisch ontwerper op de marketingafdeling van een ziekenhuis.

Inkomstengeneratoren krijgen meestal meer en hogere bonussen, hogere salarissen en frequentere salarisverhogingen. De reden is vrij eenvoudig: het is gemakkelijker om uw waarde voor het bedrijf in geld uit te drukken wanneer u deelneemt aan het genereren van inkomsten.

Probeer voor bedrijven te werken waar uw vaardigheden inkomsten kunnen genereren. We kunnen niet allemaal inkomsten genereren en dat is prima.

Bonusvergelijking per anciënniteitsniveau

Topmanagementpersoneel en senior medewerkers vertonen natuurlijk hogere bonuspercentages en -frequenties dan junioren. Dit is zeer voorspelbaar vanwege de inherente verantwoordelijkheden om hoger in de hiërarchie te staan. Mensen in topposities kunnen gemakkelijk dubbele of driedubbele bonuspercentages krijgen dan werknemers lager in de piramide.

Salaristrend en -prognose / Gevangenisbeambte / Belize

Hoe veranderen de salarissen in de loop van de tijd? Hieronder vindt u een grafiek met het gemiddelde salaris van de afgelopen jaren.

Gemiddeld Salaris 2019

1.610 BZD

Gemiddeld Salaris 2020+3%

1.660 BZD

Gemiddeld Salaris 2021+2%

1.700 BZD

Gemiddeld Salaris 2022+2%

1.740 BZD

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

Salarissen voor personen die als gevangenisofficier in Belize werken, stijgen in het jaar 2023 op basis van recent ingediende salarissen en rapporten. De trend suggereert een langzame maar continue loonstijging in 2024 en de jaren daarna. Deze aantallen kunnen per bedrijfstak verschillen.

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (16)

Gemiddeld uurloon / gevangenisbeambte / Belize

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (17) 10BZDper uur

Het gemiddelde uurloon (loon per uur) voor personen die als gevangenisofficier in Belize werken, is 10 BZD. Dit is het tarief dat ze voor elk gewerkt uur krijgen.

Uurloon = Jaarsalaris / ( 52 x 5 x 8 )


Over het uurloon

Het uurloon is het salaris dat wordt betaald in één gewerkt uur. Gewoonlijk worden banen ingedeeld in twee categorieën: banen in loondienst en banen op uurbasis. Betaalde banen betalen een vast bedrag, ongeacht de gewerkte uren. Uurwerk betaalt per gewerkt uur. Om salaris om te rekenen naar uurloon wordt bovenstaande formule gebruikt (uitgaande van 5 werkdagen in een week en 8 werkuren per dag wat voor de meeste banen de norm is). Afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week en de jaarlijkse vakantiebijslag kan de berekening van het uurloon iets afwijken. Bovenstaande cijfers zijn goede benaderingen en worden als standaard beschouwd. Een groot verschil tussen werknemers in loondienst en werknemers die per uur worden betaald, is dat ze in aanmerking komen voor overuren. Werknemers in loondienst zijn meestal vrijgesteld van overwerk, in tegenstelling tot personeel dat per uur wordt betaald.

Wat is het minimum uurloon?

Het minimumloon per uur voor mensen die werken als gevangenisbeambte in Belize is 5 BZD. Dit is het minimum volgens de verzamelde gegevens in de salarisenquête en niet het wettelijk verplichte minimum uurtarief.

Gevangenisbeambte versus andere banen

1.770 BZD

3.200 BZD

3.930 BZD

Gemiddeld salaris
Gevangenisbewaker

Gemiddeld salaris
Wetshandhaving / Beveiliging / Brandweer

Gemiddeld salaris
Alle banen

Gemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (18)

Top 10 best betalende carrières in BelizeBekijk de volledige lijst

Salarisvergelijking met soortgelijke banen

FunctietitelGemiddeld salaris
Accreditatie Coördinator3.340 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (20)+89%
Accreditatie Manager4.820 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (21)+170%
Voorstander2.930 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (22)+66%
Gewapende veiligheidsagent3.000 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (23)+70%
Gedrags analist3.830 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (24)+120%
Op het lichaam gedragen cameratechnicus2.630 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (25)+49%
Onderzoeker van de civiele toetsingscommissie3.410 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (26)+93%
Compagnie bewaker1.490 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (27)-16%
Beheerder van de controlekamer1.200 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (28)-32%
Correctionele Officier2.240 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (29)+27%
Reconstructionist van plaats delict3.710 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (30)+110%
Crimineel onderzoeker4.670 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (31)+160%
Crisisonderhandelaar3.860 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (32)+120%
Onderzoeker cyberpesten3.610 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (33)+100%
Digitaal Forensisch Analist4.030 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (34)+130%
E-misdaadonderzoeker4.060 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (35)+130%
Facilitaire monitor2.450 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (36)+39%
Brandweercommandant4.370 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (37)+150%
Brandweerman2.190 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (38)+24%
Opleidingsspecialist brandweer3.840 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (39)+120%
Brandblustechnicus1.370 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (40)-23%
Brandweerman2.370 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (41)+34%
Brand inspecteur3.940 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (42)+120%
Brand Onderzoeker4.030 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (43)+130%
Ingenieur Brandpreventie3.460 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (44)+96%
Brandpreventie ambtenaar3.000 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (45)+70%
Specialist brandbeveiliging3.660 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (46)+110%
Forensisch artiest2.490 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (47)+41%
Forensisch Entomoloog3.030 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (48)+71%
Forensisch onderzoeker3.830 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (49)+120%
Forensisch Wetenschappelijk Technicus4.070 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (50)+130%
Fraude- en forensisch specialist4.390 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (51)+150%
Fraude Examinator4.610 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (52)+160%
Subsidie ​​specialist5.320 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (53)+200%
Haat misdaadonderzoeker3.220 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (54)+82%
Rechercheur mensenhandel3.330 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (55)+88%
Onderzoeker identiteitsdiefstal3.390 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (56)+92%
Medewerker Intellectueel Eigendom3.730 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (57)+110%
Onderzoeksspecialist inlichtingen6.330 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (58)+260%
Onderzoeker4.280 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (59)+140%
Gevangenis officier1.850 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (60)+5%
Jeugdreclasseringsambtenaar2.970 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (61)+68%
Medewerker Jeugdzorg3.040 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (62)+72%
Licentie- en vergunningspecialist3.820 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (63)+120%
Slotenmaker1.250 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (64)-29%
Open Source Intelligence-analist4.200 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (65)+140%
Reclasseringsambtenaar2.100 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (66)+19%
Kapitein van politie5.070 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (67)+190%
Communicatiemedewerker politie3.050 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (68)+73%
Politie agent2.490 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (69)+41%
Politiepatrouille Officier2.070 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (70)+17%
Maatschappelijk werker politie2.250 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (71)+27%
Voorspellende analist3.310 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (72)+87%
Gevangenisbewaker1.770 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (73)+0%
Ambtenaar Gevangenisbewaring1.550 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (74)-12%
Privédetective / rechercheur4.130 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (75)+130%
Probleemgerichte politiespecialist3.410 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (76)+93%
Middelbare schoolmedewerker1.960 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (77)+11%
Beveiligingsadviseur4.220 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (78)+140%
Bewaker1.230 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (79)-30%
Specialist in beveiligingsbeheer6.220 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (80)+250%
Beveiligingsmanager6.290 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (81)+260%
Beveiligingsbeambte1.370 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (82)-23%
Beveiliger3.510 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (83)+99%
Installateur beveiligingssystemen3.110 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (84)+76%
Beveiligingstechnicus1.350 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (85)-24%
Onderzoeker sociale media3.360 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (86)+90%
Surveillant1.670 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (87)-6%
Tactisch analist3.650 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (88)+110%
Onderzoeker van technologische misdaad3.950 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (89)+120%
Verkeersleider2.430 BZDGemiddeld salaris gevangenisbeambte in Belize 2023 - De complete gids (90)+37%

U verdient een salarisverhoging, maar u weet niet hoe u dit moet vragen.Bekijk onze 25 voorbeelden van salarisverhogingen Vraag e-mailsOntvang uw salarisverhoging

Salarisvergelijking tussen overheid en particuliere sector

Waar kun je meer betaald krijgen, werken in een privébedrijf of de overheid? Het verschil tussen de salarissen in de publieke of overheidssector en de salarissen in de particuliere sector in Belize is gemiddeld 21% voor alle loopbaangebieden.

Privesector

3.580 BZD

Publieke sector+21%

4.330 BZD

Percentage toename en afname zijn relatief ten opzichte van de vorige waarde

21 goedbetaalde banen waarvoor geen hbo-opleiding vereist is! Controleer de lijst

Salarisstatistieken en berekeningsgids

Wat wordt beschouwd als een goed en marktconform salaris voor de functie Prison Officer in Belize?

Een goede en competitieve vergoeding zou ergens tussen de 1.680 BZD en 1.930 BZD liggen. Dit is een zeer ruwe schatting. Ervaring en opleiding spelen een zeer grote rol in de uiteindelijke verdiensten.

Bruto Salaris (vóór belastingen) en Netto Salaris (na belastingen)

Alle salaris- en compensatiecijfers die hier worden weergegeven, zijn brutosalariscijfers, dat wil zeggen het salaris vóór belastingaftrek. Omdat belastingen per sector en locatie kunnen verschillen, is het moeilijk om voor elke loopbaan het nettoloon na belastingen nauwkeurig te berekenen.

Basis / basissalaris

Het basissalaris voor een loopbaan als Gevangenisofficier in Belize varieert van 830 BZD tot 1.360 BZD. Het basissalaris is afhankelijk van vele factoren, waaronder ervaring en opleiding. Het is niet eenvoudig om met heel weinig informatie een cijfer te geven, dus neem dit bereik met een korreltje zout.


Wat is het verschil tussen het mediaan en het gemiddelde salaris?

Beide zijn indicatoren. Als je salaris hoger is dan zowel het gemiddelde als de mediaan, dan ben je goed bezig. Als je salaris lager is dan beide, dan verdienen veel mensen meer dan jij en is er genoeg ruimte voor verbetering. Als uw loon tussen het gemiddelde en de mediaan ligt, kan het een beetje ingewikkeld zijn. We schreven een gids om alles uit te leggen over de verschillende scenario's.Zo vergelijk je je salaris

Alle banen»Wetshandhaving / Beveiliging / Brandweer»Gevangenisbewaker

Blader door salarissenSalarisverhogingsbrievenBest betaalde banen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 05/10/2023

Views: 5855

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.